Condicions per llogar a LTKR:

En primer lloc cal donar-se d’alta com a clients, a les nostres oficines al Carrer de la cosidora,38 08302 de Mataró, amb un mínim de 3 dies abans avanç de realitzar el lloguer, i cal aportar la següent documentació:

Per persones físiques

DNI o NIE del titular amb residencia al territori espanyol

Una targeta de crèdit (no de dèbit)

Per persones jurídiques

DNI o NIE del titular amb residència al territori espanyol

Targeta de Crèdit (no de dèbit)

Un cop lliurada la documentació i comprovades les dades en el termini de tres dies LTKR autoritzarà la sortida dels materials.

Les Entitats, Associacions, Organitzacions, Empreses o qualsevol tipus d’identitat jurídica que no sigui una persona física, l’interlocutor haurà d’aportar la documentació de la representativitat i necessàriament es donarà d’alta també la persona que la representi, disposi o no de poders suficients, i serà aquesta qui tindrà l’expressa assumpció de la responsabilitat de la recepció, de l’integritat, bon ús del material i del seu retorn a LTKR.

TITULARITAT, CONTRACTACIÓ I RESERVES

El titular del lloguer sempre ha de ser una persona física. En el cas d’empreses, associacions o d’altres formes jurídiques, s’haurà de documentar i situar la responsabilitat del control del material en una persona com a entitat jurídica, de qui es recolliran les dades. Per llogar qualsevol tipus de material cal estar donat d’alta com a client i classificat convenientment. És necessari que ens faciliteu les dades de la persona física o jurídica (adreça, codi i població, telèfon fix, mòbil, fax i e-mail), una fotocòpia del DNI o CIF i llicència fiscal així com les dades de la targeta de crèdit. Cal donar-se d’alta un mínim de 3 dies abans de la sortida del lloguer. Per a la formalització de cada lloguer serà imprescindible abonar en concepte de fiança la quantitat de 150€. LTKR  sempre podrà exigir un dipòsit més elevat quan el valor del servei de lloguer ho aconselli a fi de fer front a qualsevol incidència. La fiança es farà efectiva abans de la sortida del material del magatzem i serà restituïda un cop retornat el material i comprovat el seu bon estat. Si per qualsevol motiu no s’ha efectuat la fiança obligatòria, el titular del lloguer autoritza a LTKR a carregar a la targeta de crèdit les quantitats que corresponguin pels desperfectes o pèrdues en el material retornat. LTKR no es responsabilitza de la no autorització per part de producció de donar sortida als materials tècnics pels inconvenients que pugui generar l’incompliment o retard en l’aportació de dades personals o jurídiques o dels dipòsits exposats. l’import del lloguer es farà efectiu abans de la sortida del material. Un cop establertes les relacions comercials,


CONDICIONS DE CRÈDIT

La classificació convenientment efectuada del client permet que LTKR pugui atorgar-li un límit de crèdit en les operacions de lloguer. Per a la concessió de crèdit comercial es requerirà que es facilitin referències comercials i bancàries apropiades. El client classificat disposa d’un crèdit que LTKR li ha concedit i una forma de pagament establerta. Fins que no s’hagi assignat crèdit a un client, les operacions es realitzaran per rigorós comptat o per avançat, de la mateixa manera es procedirà en els subministraments que sobrepassin el crèdit assignat. En relació a clients classificats, tot impagat o retard en el pagament anul·la la disponibilitat de crèdit del client, considerant sense efecte qualsevol comanda fins que no es regularitzi la situació. Si aquesta fos repetitiva, es procedirà a la cancel·lació del crèdit.

PREUS

Els preus s’indiquen a les tarifes vigents en cada moment i es complementen amb les polítiques comercials corresponents. Els preus poden canviar sense avís previ. S’aplicaran els preus vigents a la data de la comanda. Per causa de les despeses administratives i de producció s’estableix un lloguer mínim de 20€. El preu final de la facturació és franc al nostre magatzem de Mataró, no inclou ports, assegurances, desplaçaments ni despeses d’instal·lació. Els preus per dia són els indicats a la llista, els de setmana és de quatre dies i els de cap de setmana de 2 dies amb autorització de sortida el dijous i retorn el dilluns abans de les 12:00 del migdia. Per lloguers superiors a 1 setmana disposem de preus especials que es podran negociar amb producció quan s’escaigui. reparació. Qualsevol retard en el retorn del material, tindrà com a conseqüència una penalització que consisteix en la no aplicació de cap descompte, si existís, i d’un recàrrec del 50% del preu de llista, amb l’única excepció d’un previ avís del client, i autorització per part de LTKR d’allargar amb normalitat el lloguer. Totes les factures tindran un increment del 21% de l’impost vigent.

LLIURAMENT, TRANSPORT I RETORN DELS MATERIALS

LTKR lliurarà el material al magatzem del de la cosidora 43 de Mataró al titular arrendatari, que pot delegar la gestió a algú altre si prèviament ho notifica a LTKR i es presenta amb una autorització firmada amb fotocòpia del DNI, sent igualment responsable del lloguer l’arrendatari titular. Tots els materials es retornaran abans de les 12:00 del migdia del dia següent al contractat. L’horari de servei del magatzem és de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 i de 16 a 20:00 i dissabtes de 10:00 a 13:300 hores. Tant LTKR com el titular del lloguer tindran a disposició una relació escrita del material llogat per tal de formalitzar la comprovació en tornar-lo. És responsabilitat del titular del lloguer comprovar que la comanda sigui correcta i que contingui el material necessari per al perfecte funcionament. L’arrendatari traslladarà els béns arrendats al local o espai públic on hagi d’utilitzar el material, i són sota el seu càrrec totes les despeses ocasionades pel trasllat des dels magatzems de LTKR. En finalitzar el període contractat i especificat en l’albarà d’entrega, l’arrendatari, haurà de retornar els materials al magatzem de LTKR en les mateixes condicions en que els havia rebut, i seràn també al seu càrrec totes les despeses que el seu transport pugui originar un cop revisat el material retornat si aquest no és correcte per pèrdua o deteriorament d’algun element. LTKR i dóna un termini de 72 hores per la seva reposició, un cop exhaurit aquest termini, LTKR facturará la despesa corresponent al titular de la comanda, juntament amb una despessa mínima de reposició en concepte del temps que això suposa. Al retorn del material, si el client facilita la seva còpia d'albarà, LTKR li farà una anotació o segell indicant la correcta devolució. La revisió exhaustiva es farà en les hores o dies següents al magatzem de LTKRi. Si el material llogat no retorna en les condicions com va ser entregat, LTKR facturarà a 20€/hora els treballs corresponents a ordenació, plegat i neteja.

Es comunicarà via correu electrònic qualsevol anomalia detectada en els materials retornats amb el conseqüent càrrec econòmic corresponent. La càrrega i descàrrega dels materials són sempre a càrrec de l’arrendatari. És responsabilitat de l’arrendatari realitzar el transport dels materials llogats amb vehicles adequats a la naturalesa del material, amb les condicions necessàries per no malmetre’l o perjudicar-lo. El material transportat en vehicle cal que estigui aïllat i protegit, de manera que no l‘afectin les condicions ambientals, o meteorològiques. La càrrega ha de estar lligada i subjecta, evitant el moviment innecessari del material. En tot cas i un cop vist per part LTKR si el vehicle no reuneix les condicions suficients per dur la càrrega correctament, podrà negar-se a llogar el material, sense que es generi cap tipus d’indemnització per a l’arrendatari. A petició del client, i al seu càrrec, LTKR i pot transportar els materials llogats fins al lloc on el client designi per a realitzar el lliurament. Així mateix LTKR pot recollir els materials al finalitzar el període de lloguer i aplicarà les tarifes de transport vigents.

UTILITZACIÓ

L’arrendatari es compromet a que el material objecte de l’arrendament sigui utilitzat únicament per tècnics qualificats, de conformitat amb les regles i usos del sector. LTKR garanteix la seguretat d’ús de tots els elements tècnics en règim de lloguer, i comprova a cada tramesa el perfecte estat del material. L’arrendatari s’obliga a la inspecció i el manteniment general del material sempre que sigui necessari. És també de la seva responsabilitat mantenir-lo en bon estat d’ús i a la col·locació del material en les condicions i llocs que les lleis i reglaments estipulin. En tot moment en el transcurs del període de durada del lloguer, LTKR podrà verificar l’estat i el bon manteniment del material, obligat l’arrendatari a donar totes les facilitats que calguin. L’arrendatari és responsable dels danys soferts en el material llogat o en algun dels seus elements durant el període del lloguer. El material no podrà ser en cap cas alterat per part de l’arrendatari, el qual es compromet a no efectuar cap tipus de substitució, extracció o modificació de cap dels elements que composin l’estructura del material llogat, i són a càrrec de l’arrendatari les despeses que s’ocasionéssin per la manipulació incorrecta del material. Està expressament prohibida la manipulació interna dels elements tècnics en règim de lloguer, i en cas d’incompliment es cancel·laran els tractes comercials i es farà la denúncia corresponent. L’arrendatari no podrà transferir a tercers el material que li hagi estat entregat sense l’autorització prèvia de LTKR. En el supòsit que LTKR autoritzi el sotsarrendament, l’arrendatari serà responsable d’aquest material i de totes les obligacions que es derivin del present contracte. El material objecte del lloguer és propietat de LTKR, i per tant no pot ser venut, hipotecat, embargat, gravat, o donat en garantia per l’arrendatari. L’arrendatari s’obliga a comunicar a LTKR qualsevol circumstància que pugui perjudicar el seu dret de propietat i possessió, i a tal efecte exhibirà l’original d’aquest contracte en el cas que per l’autoritat judicial o administrativa es tractés de travar, embargar o retenir el material arrendat, i comunicarà tota incidència a LTKR en un termini màxim de 24 hores, així com les dades identificatives dels procediments judicials o administratius interposats en la seva contra.

MODIFICACIÓ, RESOLUCIÓ I FINALITZACIÓ ANTICIPADA

El contracte de lloguer es resoldrà per causa de l’incompliment de qualsevol obligació de l’arrendatari. Sense perjudici de les causes de resolució anteriorment esmentades, LTKR podrà resoldre anticipadament el contracte en els següents casos: quan s’instin procediments executius o declaratius en contra de l’arrendatari, i existís risc que es pogués intentar embargar el material llogat; quan l’arrendatari fes un ús del material de forma negligent o perillosa o causés diverses avaries o trencaments en el material o algun dels seus elements; quan l’arrendatari donés al material un ús diferent del que li correspon per la seva naturalesa; quan l’arrendatari cedís el material a tercers sense permís escrit de LTKR; quan l’arrendatari no abonés el preu del lloguer o de les facturacions produïdes en els termes i condicions establerts; quan no es pagués qualsevol dels rebuts establerts en contractes de llarga durada, tant el primer, l’últim o qualsevol dels que s’haguessin generat durant el transcurs del lloguer. Serà LTKR el que tindrà de forma exclusiva la potestat de decidir en quin moment o quines accions són constitutives d’incompliment contractual, sota el marc de les clàusules anteriors quan l’arrendatari estigui dins dels supòsits anteriorment mencionats, LTKR podrà retirar el material de forma automàtica, sense necessitat d’avís previ.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Segons l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre del 1999 sobre la protecció de dades de caràcter general, l’informem que les seves dades personals seràn incorporades a un fitxer automatitzat per tal que LTKR pugui fer-ne ús amb la finalitat de donar el servei sol·licitat, enviar informació i publicitat les dades personals recollides. No s’utilitzaran per a cap altra finalitat que no sigui la relacionada amb les activitats de l’empresa. És potestat del client accedir a aquestes dades, consultar-les, modificar-les o anul·lar-les.